Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

whiskywithsprite
22:22
2606 3358 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaMiguela Miguela
whiskywithsprite
22:14
Reposted fromshakeme shakeme viapomruki pomruki
whiskywithsprite
22:14
2547 714d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapomruki pomruki

February 22 2018

15:56
2857 3fa6 390

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

13:10
6391 f55d 390
Reposted frombrumous brumous viayouaresonaive youaresonaive
whiskywithsprite
13:10
3693 65c9 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viapuszka puszka
whiskywithsprite
13:03
whiskywithsprite
12:54
12:47
0895 0d60 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viafreeway freeway
12:10

February 18 2018

whiskywithsprite
15:09
5807 1284 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viakittylitter kittylitter
whiskywithsprite
15:03
2290 1c00 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakomplikacja komplikacja
09:52
5092 4008 390
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro vianoisetales noisetales
whiskywithsprite
09:51
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk - "Bieguni"
whiskywithsprite
09:49
5178 45fe 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaNaitlisz Naitlisz
whiskywithsprite
09:46
1833 843d 390
Reposted fromthunderthreisl thunderthreisl viapiehus piehus
whiskywithsprite
09:39
4903 3873 390
Reposted from777727772 777727772 viasubman subman

February 17 2018

whiskywithsprite
18:07
whiskywithsprite
18:06
8105 63f5 390
whiskywithsprite
18:04
9289 fd4d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasarazation sarazation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl