Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

whiskywithsprite
19:59
2173 9133 390
Reposted fromlaserpony laserpony viarichardth richardth
whiskywithsprite
10:23
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacongreve congreve
whiskywithsprite
10:23
5706 35fc 390
Reposted frompiehus piehus viacongreve congreve
whiskywithsprite
10:10
6418 9fcc 390
Reposted frompunisher punisher viaoll oll
whiskywithsprite
10:10
8766 5aab 390
Reposted fromzciach zciach viaSenyia Senyia
whiskywithsprite
09:49
whiskywithsprite
09:47
0303 7332 390
Reposted fromseaweed seaweed viawszystkodupa wszystkodupa
whiskywithsprite
09:29
0072 4f13 390
Reposted fromelles elles viayanek yanek
whiskywithsprite
09:29
1552 00cb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viayanek yanek
whiskywithsprite
09:28
3199 19f4 390
tak to zamaszyście pozaznaczałam, że chyba mnie dotknęło
Reposted fromKACHA KACHA viayanek yanek

April 19 2018

whiskywithsprite
11:38
Reposted fromweightless weightless viaseaweed seaweed
whiskywithsprite
11:37
Fot. Marcin Butryn
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaseaweed seaweed
whiskywithsprite
11:33
1552 00cb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viayanek yanek
whiskywithsprite
11:33
2594 e247 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viayanek yanek
whiskywithsprite
11:33
4016 35a3 390
Reposted fromtfu tfu viayanek yanek
whiskywithsprite
11:32
5274 f4fa 390
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viayanek yanek
whiskywithsprite
11:32
4445 4713 390
Reposted fromfriends friends viayanek yanek
whiskywithsprite
11:31
8327 d786 390
Reposted fromwartimenovelty wartimenovelty viayanek yanek
11:31
4345 90a4 390
Reposted fromidiod idiod viayanek yanek
whiskywithsprite
11:31
4518 7d03 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapomruki pomruki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl